Videos for BDDDDD

B

D

D

D

D

D

Guitar Tuning for Iris by the Goo Goo Dolls
Guitar Tuning for Iris by the Goo Goo Dolls
Iris Guitar Lesson - Goo Goo Dolls
Iris Guitar Lesson - Goo Goo Dolls
How do I tune to Iris by the Goo Goo Dolls? Let me show you!
How do I tune to Iris by the Goo Goo Dolls? Let me show you!
How to play "Iris" by the Goo Goo Dolls [Tuning BDDDDD]
How to play "Iris" by the Goo Goo Dolls [Tuning BDDDDD]
Iris guitar cover b d d d d d tuning
Iris guitar cover b d d d d d tuning
iris goo goo dolls BDDDDD string tune guitar cover
iris goo goo dolls BDDDDD string tune guitar cover
      _____
     q o o p
     q o!o p
     d o!o b
      \!!!/
      |===|
      |!!!|
      |!!!|
      |!!!|       ____  ______ ____  ____
      |!!!|       /\ _`\ /\__ _\/\ _`\ /\ _`\
      |!!!|       \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
     _|!!!|__      \ \ \L_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ _ <'
    .+=|!!!|--.`.     \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
   .'  |!!!|  `.\     \ \____/ \ \_\ \ \____/\ \____/
   /   !===!   \\     \/___/  \/_/ \/___/ \/___/
   |  /|!!!|\  ||
   \  \!!!!!/  //
    )  `==='  ((
   .'  !!!!!  `..
  /   !!!!!   \\
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  \   =======   //
hjw `.  ooooo  .;'
    `-._______.-'